บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2558
M.S. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2555
M.S. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2553
B.Sc. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190424405
1
Burananayok S., Nachatri W., Choothanorm P., Kusolthammarat K., Jaruthamsophon K., Yodsawad C., Limsakul P., Charupanit K., 2024. COVID-19 impact on blood donor characteristics and seroprevalence of transfusion-transmitted infections in southern Thailand between 2018 and 2022. Scientific Reports 14(1) (cited 0 times)
2
Zhu L., Man C.W., Harrison R.E.S., Wu Z., Limsakul P., Peng Q., Hashimoto M., Mamaril A.P., Xu H., Liu L., Wang Y., 2024. Engineering a Programmed Death-Ligand 1-Targeting Monobody Via Directed Evolution for SynNotch-Gated Cell Therapy. ACS Nano 18(11): 8531-8545. (cited 0 times)
3
Limsakul P., Choochuen P., Jungrungrueang T., Charupanit K., 2024. Prognostic Markers in Tyrosine Kinases Specific to Basal-like 2 Subtype of Triple-Negative Breast Cancer. International Journal of Molecular Sciences 25(3) (cited 1 times)
4
5
Liu L., Yoon C.W., Yuan Z., Guo T., Qu Y., He P., Yu X., Zhu Z., Limsakul P., Wang Y., 2023. Cellular and molecular imaging of CAR-T cell-based immunotherapy. Advanced Drug Delivery Reviews 203 (cited 1 times)
6
Limsakul P., Choochuen P., Charupanit G., Charupanit K., 2023. Transcriptomic Analysis of Subtype-Specific Tyrosine Kinases as Triple Negative Breast Cancer Biomarkers. Cancers 15(2) (cited 3 times)
8
Liu L., Limsakul P., Meng X., Huang Y., Harrison R.E.S., Huang T.S., Shi Y., Yu Y., Charupanit K., Zhong S., Lu S., Zhang J., Chien S., Sun J., Wang Y., 2021. Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries. Nature Communications 12(1) (cited 9 times)
9
Wu Y., Liu Y., Huang Z., Wang X., Jin Z., Li J., Limsakul P., Zhu L., Allen M., Pan Y., Bussell R., Jacobson A., Liu T., Chien S., Wang Y., 2021. Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound. Nature Biomedical Engineering 5(11): 1336-1347. (cited 77 times)
10
Limsakul P., Charupanit K., Moonla C., Jeerapan I., 2021. Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19. Emergent Materials 4(1): 231-247. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Limsakul, P., Choochuen, P., Jungrungrueang, T., & Charupanit, K. (2024). Prognostic Markers in Tyrosine Kinases Specific to Basal-like 2 Subtype of Triple-Negative Breast Cancer (SCIE). International Journal Of Molecular Sciences, 25(3), Article number 1405.
2
Boonserm, P., Somsoros, W., Khunrae, P., Charupanit, K., Limsakul, P., & Sutthibutpong, T. (2024). Allosteric Signal within the Receptor-Binding Domain of the SARS-CoV-2 Spike Protein Mediated by a Class 3 Monoclonal Antibody Revealed through Molecular Dynamics Simulations and Protein Residue Networks (SCIE). Acs Omega, 9, 4684–4694.
3
Liu, L., Yoon, C., Yuan, Z., Guo, T., Qu, Y., He, P., Yu, X., Zhu, Z., Limsakul, P., & Wang, Y. (2023). Cellular and molecular imaging of CAR-T cell-based immunotherapy (SCIE). Advanced Drug Delivery Reviews, 203, Article number 115135.
4
Limsakul, P., Choochuen, P., Charupanit, G., & Charupanit, K. (2023). Transcriptomic Analysis of Subtype-Specific Tyrosine Kinases as Triple Negative Breast Cancer Biomarkers (SCIE). Cancers, 15(2), Article number 403.
5
Charupanit, K., Tipmanee, V., Sutthibutpong, T., & Limsakul, P. (2022). In Silico Identification of Potential Sites for a Plastic-Degrading Enzyme by a Reverse Screening through the Protein Sequence Space and Molecular Dynamics Simulations (SCIE). Molecules, 27(10), Article number 3353.
6
Wu, Y., Liu, Y., Huang, Z., Wang, X., Jin, Z., Li, J., Limsakul, P., Zhu, L., Allen, M., Pan, Y., Bussell, R., Jacobson, A., Liu, T., Chien, S., & Wang, Y. (2021). Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound (SCIE). Nature Biomedical Engineering, 5(11), 1336 - 1347.
7
Liu, L., Limsakul, P., Meng, X., Huang, Y., Harrison, R., Huang, T., Shi, Y., Yu, Y., Charupanit, K., Zhong, S., Lu, S., Zhang, J., Chien, S., Sun, J., & Wang, Y. (2021). Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries (SCIE). Nature Communications, 12(1), Article number 5031.
8
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.