บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2558
M.S. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2555
M.S. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2553
B.Sc. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190424405
1
Limsakul P., Choochuen P., Charupanit G., Charupanit K., 2023. Transcriptomic Analysis of Subtype-Specific Tyrosine Kinases as Triple Negative Breast Cancer Biomarkers. Cancers 15(2) (cited 0 times)
3
Liu L., Limsakul P., Meng X., Huang Y., Harrison R.E.S., Huang T.S., Shi Y., Yu Y., Charupanit K., Zhong S., Lu S., Zhang J., Chien S., Sun J., Wang Y., 2021. Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries. Nature Communications 12(1) (cited 7 times)
4
Wu Y., Liu Y., Huang Z., Wang X., Jin Z., Li J., Limsakul P., Zhu L., Allen M., Pan Y., Bussell R., Jacobson A., Liu T., Chien S., Wang Y., 2021. Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound. Nature Biomedical Engineering 5(11): 1336-1347. (cited 54 times)
5
Limsakul P., Charupanit K., Moonla C., Jeerapan I., 2021. Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19. Emergent Materials 4(1): 231-247. (cited 8 times)
6
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
7
Limsakul P., Man C.W., Peng Q., Lu S., Wang Y., 2021. Development of Novel Cellular Imaging Tools Using Protein Engineering. Protein Engineering: Tools and Applications : 379-402. (cited 0 times)
8
Allen M.E., Zhou W., Thangaraj J., Kyriakakis P., Wu Y., Huang Z., Ho P., Pan Y., Limsakul P., Xu X., Wang Y., 2019. An AND-Gated Drug and Photoactivatable Cre- loxP System for Spatiotemporal Control in Cell-Based Therapeutics. ACS Synthetic Biology 8(10): 2359-2371. (cited 21 times)
9
Peng Q., Lu S., Shi Y., Pan Y., Limsakul P., Chernov A.V., Qiu J., Chai X., Shi Y., Wang P., Ji Y., Li Y.S.J., Strongin A.Y., Verkhusha V.V., Belmonte C.I., Ren B., Wang Y., Chien S., Wang Y., 2018. Coordinated histone modifications and chromatin reorganization in a single cell revealed by FRET biosensors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115(50): E11681-E11690. (cited 34 times)
10
Limsakul P., Peng Q., Wu Y., Allen M.E., Liang J., Remacle A.G., Lopez T., Ge X., Kay B.K., Zhao H., Strongin A.Y., Yang X.L., Lu S., Wang Y., 2018. Directed Evolution to Engineer Monobody for FRET Biosensor Assembly and Imaging at Live-Cell Surface. Cell Chemical Biology 25(4): 370-379.e4. (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Limsakul, P., Choochuen, P., Charupanit, G., & Charupanit, K. (2023). Transcriptomic Analysis of Subtype-Specific Tyrosine Kinases as Triple Negative Breast Cancer Biomarkers (SCIE). Cancers, 15(2), Article number 403.
2
Charupanit, K., Tipmanee, V., Sutthibutpong, T., & Limsakul, P. (2022). In Silico Identification of Potential Sites for a Plastic-Degrading Enzyme by a Reverse Screening through the Protein Sequence Space and Molecular Dynamics Simulations (SCIE). Molecules, 27(10), Article number 3353.
3
Wu, Y., Liu, Y., Huang, Z., Wang, X., Jin, Z., Li, J., Limsakul, P., Zhu, L., Allen, M., Pan, Y., Bussell, R., Jacobson, A., Liu, T., Chien, S., & Wang, Y. (2021). Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound (SCIE). Nature Biomedical Engineering, 5(11), 1336 - 1347.
4
Liu, L., Limsakul, P., Meng, X., Huang, Y., Harrison, R., Huang, T., Shi, Y., Yu, Y., Charupanit, K., Zhong, S., Lu, S., Zhang, J., Chien, S., Sun, J., & Wang, Y. (2021). Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries (SCIE). Nature Communications, 12(1), Article number 5031.
5
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.