บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2558
M.S. (Bioengineering) University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา
2555
M.S. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2553
B.Sc. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190424405
2
Liu L., Limsakul P., Meng X., Huang Y., Harrison R.E.S., Huang T.S., Shi Y., Yu Y., Charupanit K., Zhong S., Lu S., Zhang J., Chien S., Sun J., Wang Y., 2021. Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries. Nature Communications 12(1) (cited 6 times)
3
Wu Y., Liu Y., Huang Z., Wang X., Jin Z., Li J., Limsakul P., Zhu L., Allen M., Pan Y., Bussell R., Jacobson A., Liu T., Chien S., Wang Y., 2021. Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound. Nature Biomedical Engineering 5(11): 1336-1347. (cited 33 times)
4
Limsakul P., Charupanit K., Moonla C., Jeerapan I., 2021. Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19. Emergent Materials 4(1): 231-247. (cited 4 times)
5
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
6
Allen M.E., Zhou W., Thangaraj J., Kyriakakis P., Wu Y., Huang Z., Ho P., Pan Y., Limsakul P., Xu X., Wang Y., 2019. An AND-Gated Drug and Photoactivatable Cre- loxP System for Spatiotemporal Control in Cell-Based Therapeutics. ACS Synthetic Biology 8(10): 2359-2371. (cited 17 times)
7
Peng Q., Lu S., Shi Y., Pan Y., Limsakul P., Chernov A.V., Qiu J., Chai X., Shi Y., Wang P., Ji Y., Li Y.S.J., Strongin A.Y., Verkhusha V.V., Belmonte C.I., Ren B., Wang Y., Chien S., Wang Y., 2018. Coordinated histone modifications and chromatin reorganization in a single cell revealed by FRET biosensors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115(50): E11681-E11690. (cited 31 times)
8
Limsakul P., Peng Q., Wu Y., Allen M.E., Liang J., Remacle A.G., Lopez T., Ge X., Kay B.K., Zhao H., Strongin A.Y., Yang X.L., Lu S., Wang Y., 2018. Directed Evolution to Engineer Monobody for FRET Biosensor Assembly and Imaging at Live-Cell Surface. Cell Chemical Biology 25(4): 370-379.e4. (cited 14 times)
9
Limsakul P., Modchang C., 2016. Monte Carlo simulation of the effects of vesicle geometry on calcium microdomains and neurotransmitter release. EPJ Applied Physics 75(1) (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Charupanit, K., Tipmanee, V., Sutthibutpong, T., & Limsakul, P. (2022). In Silico Identification of Potential Sites for a Plastic-Degrading Enzyme by a Reverse Screening through the Protein Sequence Space and Molecular Dynamics Simulations (SCIE). Molecules, 27(10), Article number 3353.
2
Wu, Y., Liu, Y., Huang, Z., Wang, X., Jin, Z., Li, J., Limsakul, P., Zhu, L., Allen, M., Pan, Y., Bussell, R., Jacobson, A., Liu, T., Chien, S., & Wang, Y. (2021). Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound (SCIE). Nature Biomedical Engineering, 5(11), 1336 - 1347.
3
Liu, L., Limsakul, P., Meng, X., Huang, Y., Harrison, R., Huang, T., Shi, Y., Yu, Y., Charupanit, K., Zhong, S., Lu, S., Zhang, J., Chien, S., Sun, J., & Wang, Y. (2021). Integration of FRET and sequencing to engineer kinase biosensors from mammalian cell libraries (SCIE). Nature Communications, 12(1), Article number 5031.
4
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.