ดร.

ธนาภรณ์ เฮงประถม

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไทย
2556
กภ.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56974333200
1
Hengpratom T., Kupittayanant S., Churproong S., Eumkeb G., 2022. Lipid-lowering effect of Oroxylum indicum (L.) Kurz extract in hyperlipidemic mice. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 12(4): 148-155. (cited 2 times)
2
Hengpratom T., Lowe G.M., Eumkeb G., 2020. An insight into anti-adipogenic properties of an Oroxylum indicum (L.) Kurz extract. BMC Complementary Medicine and Therapies 20(1) (cited 0 times)
3
Dunkhunthod B., Talabnin C., Murphy M., Thumanu K., Sittisart P., Hengpratom T., Eumkeb G., 2020. Intracellular ROS Scavenging and Anti-Inflammatory Activities of Oroxylum indicum Kurz (L.) Extract in LPS plus IFN-γ-Activated RAW264.7 Macrophages. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2020 (cited 10 times)
4
Hengpratom T., Ngernsoungnern A., Ngernsoungnern P., Lowe G., Eumkeb G., 2020. Antiadipogenesis of Oroxylum indicum (L.) Kurz Extract via PPAR γ 2 in 3T3-L1 Adipocytes. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2020 (cited 7 times)
5
Tiamyom K., Sirichaiwetchakoon K., Hengpratom T., Kupittayanant S., Srisawat R., Thaeomor A., Eumkeb G., 2019. The Effects of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. and Gymnema inodorum (Lour.) Decne. Extracts on Adipogenesis and Lipase Activity in Vitro. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2019 (cited 9 times)
6
Hengpratom T., Lowe G.M., Thumanu K., Suknasang S., Tiamyom K., Eumkeb G., 2018. Oroxylum indicum (L.) Kurz extract inhibits adipogenesis and lipase activity in vitro. BMC Complementary and Alternative Medicine 18(1) (cited 21 times)
7
Eumkeb G., Tanphonkrang S., Sirichaiwetchakoon K., Hengpratom T., Naknarong W., 2017. The synergy effect of daidzein and genistein isolated from Butea superba Roxb. on the reproductive system of male mice. Natural Product Research 31(6): 672-675. (cited 14 times)
8
Siriwong S., Thumanu K., Hengpratom T., Eumkeb G., 2015. Synergy and Mode of Action of Ceftazidime plus Quercetin or Luteolin on Streptococcus pyogenes. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2015 (cited 51 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hengpratom, T., Kupittayanant, S., Churproong, S., & Eumkeb, G. (2022). Lipid-lowering effect of Oroxylum indicum (L.) Kurz extract in hyperlipidemic mice (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 12(4), 148 - 155.