นาย

ประสิทธิ์ เดชนวล

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ปวช. (ช่างเชื่อมและโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ไทย