บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ธมลพรรณลออ ขุนศรี

หัวหน้างาน
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
B.Sc. (Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย