ดร.

สุภากิจ เภาเสน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2556
B.Sc. (Microbiology)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55869419400
1
Phetkul U., Vongkul A., Chaichan K., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., Daus M., Maungchanburi S., 2024. Isolation and Structural Elucidation of Coumarin and Flavonoids from Citrus grandis Linn. (Tubtim Siam Pomelo) and Their Biological Activities. Trends in Sciences 21(2) (cited 0 times)
2
Daus M., Chakthong S., Dumjun K., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., Poldorn P., Jungsuttiwong S., Chomlamay N., Yangok K., Watanapokasin R., 2024. New acylphloroglucinols from a crude acetone extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaf. Natural Product Research 38(2): 270-277. (cited 1 times)
3
Waen-Ngoen T., Wunnoo S., Nwabor O.F., Bilhman S., Dumjun K., Ongarj J., Pinpathomrat N., Lethongkam S., Voravuthikunchai S.P., Paosen S., 2023. Effectiveness of plant-based hand sanitizer incorporating Quercus infectoria gall extract. Journal of Applied Microbiology 134(12) (cited 0 times)
4
Paosen S., Bilhman S., Wunnoo S., Ramanathan S., Septama A.W., Lethongkam S., Voravuthikunchai S.P., 2023. Control of biomaterial-associated infections through biofabrication of gold nanoparticles using Musa sapientum extract. Biotechnology Journal 18(10) (cited 1 times)
5
Bilhman S., Ramanathan S., Dumjun K., Wunnoo S., Lethongkam S., Waen-ngoen T., Kaewnopparat N., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., 2023. Value-Added from Microwave-Assisted Extraction of Musa sapientum Waste as an Alternative Safe and Effective Agent for the Treatment of Hyperpigmentation. Waste and Biomass Valorization 14(5): 1477-1488. (cited 4 times)
6
Lethongkam S., Sunghan J., Wangdee C., Durongphongtorn S., Siri R., Wunnoo S., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., Dejyong K., Daengngam C., 2023. Biogenic nanosilver-fabricated endotracheal tube to prevent microbial colonization in a veterinary hospital. Applied Microbiology and Biotechnology 107(2-3): 623-638. (cited 6 times)
7
Lethongkam S., Paosen S., Bilhman S., Dumjun K., Wunnoo S., Choojit S., Siri R., Daengngam C., Voravuthikunchai S.P., Bejrananda T., 2022. Eucalyptus-Mediated Synthesized Silver Nanoparticles-Coated Urinary Catheter Inhibits Microbial Migration and Biofilm Formation. Nanomaterials 12(22) (cited 4 times)
8
Wunnoo S., Bilhman S., Waen‐ngoen T., Yawaraya S., Paosen S., Lethongkam S., Kaewnopparat N., Voravuthikunchai S.P., 2022. Thermosensitive hydrogel loaded with biosynthesized silver nanoparticles using Eucalyptus camaldulensis leaf extract as an alternative treatment for microbial biofilms and persistent cells in tissue infections. Journal of Drug Delivery Science and Technology 74 (cited 9 times)
9
Paosen S., Wunnoo S., Bilhman S., Lethongkam S., Wira Septama A., Piyawan Voravuthikunchai S., 2021. Inhibition of biofilm formation, adhesion and invasion in Caco-2 cells by foodborne pathogens using phyto-mediated synthesised silver nanoparticles from industrial wastes. International Journal of Food Science and Technology 56(11): 5881-5892. (cited 2 times)
10
Musthafa K.S., Sirirak T., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., 2021. Antimicrobial effect of Eleutherine americana bulb extract on the growth of Campylobacter jejuni in broiler meat. Journal of Food Measurement and Characterization 15(5): 4112-4118. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Waen-ngoen, T., Wunnoo, S., Nwabor, O., Bilhman, S., Dumjun, K., Ongarj, J., Pinpathomrat, N., Lethongkam, S., Voravuthikunchai, S., & Paosen, S. (2023). Effectiveness of plant-based hand sanitizer incorporating Quercus infectoria gall extract (SCIE). Journal Of Applied Microbiology, 134(12), Article number lxad295.
2
Paosen, S., Bilhman, S., Wunnoo, S., Ramanathan, S., Septama, A., Lethongkam, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Control of biomaterial-associated infections through biofabrication of gold nanoparticles using Musa sapientum extract (SCIE). Biotechnology Journal, 18(10), Article number 2300008.
3
Lethongkam, S., Sunghan, J., Wangdee, C., Durongphongtorn, S., Siri, R., Wunnoo, S., Paosen, S., Voravuthikunchai, S., Dejyong, K., & Daengngam, C. (2023). Biogenic nanosilver-fabricated endotracheal tube to prevent microbial colonization in a veterinary hospital (SCIE). Applied Microbiology And Biotechnology, 107(2-3), 623 - 638.
4
Daus, M., Chakthong, S., Paosen, S., Voravuthikunchai, S., Poldorn, P., Jungsuttiwong, S., Chomlamay, N., Yangok, K., & Watanapokasin, R. (2022). Article Inpress-New acylphloroglucinols from a crude acetone extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaf (SCIE). Natural Product Research, 00, 1-8.
5
Lethongkam, S., Paosen, S., Bilhman, S., Dumjun, K., Wunnoo, S., Choojit, S., Siri, R., Daengngam, C., Voravuthikunchai, S., & Bejrananda, T. (2022). Eucalyptus-Mediated Synthesized Silver Nanoparticles-Coated Urinary Catheter Inhibits Microbial Migration and Biofilm Formation (SCIE). Nanomaterials, 12(22), Article number 4059.
6
Bilhman, S., Ramanathan, S., Dumjun, K., Wunnoo, S., Lethongkam, S., Waen-ngoen, T., Kaewnopparat, N., Paosen, S., & Voravuthikunchai, S. (2022). Value-Added from Microwave-Assisted Extraction of Musa sapientum Waste as an Alternative Safe and Effective Agent for the Treatment of Hyperpigmentation (SCIE). Waste And Biomass Valorization, 14, 1477–1488.
7
Wunnoo, S., Bilhman, S., Waen-ngoen, T., Yawaraya, S., Paosen, S., Lethongkam, S., Kaewnopparat, N., & Voravuthikunchai, S. (2022). Thermosensitive hydrogel loaded with biosynthesized silver nanoparticles using Eucalyptus camaldulensis leaf extract as an alternative treatment for microbial biofilms and persistent cells in tissue infections (SCIE). Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 74, Article number 103588.