ดร.

สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน

อาจารย์วิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
Doctor in Philosophy (Analytical Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2560
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57213815937
1
Khumngern S., Choosang J., Kanatharana P., Thavarungkul P., Numnuam A., 2024. Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode. Talanta 267 (cited 0 times)
2
Khanaaekwichaporn P., Khumngern S., Poorahong S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee. Food Chemistry 421 (cited 0 times)
3
Khumngern S., Jeerapan I., 2023. Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing. Analytical and Bioanalytical Chemistry 415(18): 3863-3877. (cited 0 times)
4
Choosang J., Khumngern S., Nontipichet N., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2023. 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination. Microchemical Journal 187 (cited 2 times)
6
Nontipichet N., Khumngern S., Choosang J., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2021. An enzymatic histamine biosensor based on a screen-printed carbon electrode modified with a chitosan–gold nanoparticles composite cryogel on Prussian blue-coated multi-walled carbon nanotubes. Food Chemistry 364 (cited 15 times)
7
Jendrlin M., Khumngern S., Numnuam A., Thavarungkul P., Kanatharana P., Kirsanov D., Zholobenko V.L., Mendecki L., Radu A., 2021. Ion sensing pencil: Draw your own sensor. Sensors and Actuators, B: Chemical 337 (cited 3 times)
8
Khumngern S., Jirakunakorn R., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2021. A highly sensitive flow injection amperometric glucose biosensor using a gold nanoparticles/polytyramine/Prussian blue modified screen-printed carbon electrode. Bioelectrochemistry 138 (cited 13 times)
10
Khumngern S., Choosang J., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2020. Flow injection enzyme-free amperometric uric acid sensor consisting of ordered mesoporous carbon decorated with 3D Pd-Pt alloy nanodendrite modified screen-printed carbon electrode. Microchemical Journal 157 (cited 14 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Khumngern, S., Choosang, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Numnuam, A. (2024). Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode (SCIE). Talanta, 267, Article number 125147.
2
Khumngern, S., & Jeerapan, I. (2023). Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing (SCIE). Analytical And Bioanalytical Chemistry, 415, 3863–3877.
3
Khanaaekwichaporn, P., Khumngern, S., Poorahong, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2023). One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee (SCIE). Food Chemistry, 421, Article number 136170.
4
Choosang, J., Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2023). 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination (SCIE). Microchemical Journal, 187, Article number 108435.