ดร.

สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน

อาจารย์วิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
Doctor in Philosophy (Analytical Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2560
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57213815937
2
Tuntiwongmetee T., Khumngern S., Nontipichet N., Romportong S., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2024. Flow injection amperometric uric acid biosensor based on AuNPs–GO–CS porous composite cryogel coated on PB–PEDOT:PSS modified screen-printed carbon electrode. Bioelectrochemistry 158 (cited 0 times)
3
Junlapak N., Numnuam A., Nontipichet N., Kangkamano T., Thavarungkul P., Kanatharana P., Khumngern S., 2024. A Flow Injection Amperometric Sensor for Nitrate Detection Based on Cu Foam/Ordered Mesoporous Carbon Modified Glassy Carbon Electrode. ChemNanoMat 10(6) (cited 0 times)
4
Khumngern S., Nontipichet N., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2024. A simple colorimetric histamine sensor based on smartphone digital image processing for fish quality assessment. Journal of Food Composition and Analysis 126 (cited 0 times)
5
Saraban M., Numnuam A., Nontipichet N., Kangkamano T., Thavarungkul P., Kanatharana P., Khumngern S., 2024. A disposable electrochemical caffeine sensor based on a screen-printed electrode modified with a copper-metal organic framework and functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposite. New Journal of Chemistry 48(8): 3638-3645. (cited 0 times)
6
Khumngern S., Choosang J., Kanatharana P., Thavarungkul P., Numnuam A., 2024. Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode. Talanta 267 (cited 3 times)
7
Jeerapan I., Khumngern S., 2024. Wearable flexible biosensing devices contributing to modern precision medicine. Biosensors in Precision Medicine: From Fundamentals to Future Trends : 267-313. (cited 0 times)
8
Khanaaekwichaporn P., Khumngern S., Poorahong S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee. Food Chemistry 421 (cited 1 times)
9
Khumngern S., Jeerapan I., 2023. Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing. Analytical and Bioanalytical Chemistry 415(18): 3863-3877. (cited 11 times)
10
Choosang J., Khumngern S., Nontipichet N., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2023. 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination. Microchemical Journal 187 (cited 11 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Junlapak, N., Numnuam, A., Nontipichet, N., Kangkamano, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Khumngern, S. (2024). A Flow Injection Amperometric Sensor for Nitrate Detection Based on Cu Foam/Ordered Mesoporous Carbon Modified Glassy Carbon Electrode (SCIE). Chemnanomat, 10(6), e202300600.
2
Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). Smartphone-enabled flow injection amperometric glucose monitoring based on a screen-printed carbon electrode modified with PEDOT@PB and a GOx@PPtNPs@MWCNTs nanocomposite (SCIE). Talanta, 277, Article number 126336.
3
Tuntiwongmetee, T., Khumngern, S., Nontipichet, N., Romportong, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). Flow injection amperometric uric acid biosensor based on AuNPs–GO–CS porous composite cryogel coated on PB–PEDOT:PSS modified screen-printed carbon electrode (SCIE). Bioelectrochemistry, 158, Article number 108725.
4
Saraban, M., Numnuam, A., Nontipichet, N., Kangkamano, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Khumngern, S. (2024). A disposable electrochemical caffeine sensor based on a screen-printed electrode modified with a copper-metal organic framework and functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposite (SCIE). New Journal Of Chemistry, 48(8), 3638 - 3645.
5
Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). A simple colorimetric histamine sensor based on smartphone digital image processing for fish quality assessment (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 126, Article number 105934.
6
Khumngern, S., Choosang, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Numnuam, A. (2024). Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode (SCIE). Talanta, 267, Article number 125147.
7
Khumngern, S., & Jeerapan, I. (2023). Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing (SCIE). Analytical And Bioanalytical Chemistry, 415, 3863–3877.
8
Khanaaekwichaporn, P., Khumngern, S., Poorahong, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2023). One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee (SCIE). Food Chemistry, 421, Article number 136170.
9
Choosang, J., Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2023). 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination (SCIE). Microchemical Journal, 187, Article number 108435.