ดร.

ธีรเดช เสนาสุ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
Doctor of Philosophy (วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2560
Master of science (วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2556
Bachelor of Science (วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Nanomaterials and Photocatalysis