ดร.

กอบัว ไชยศิวามงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Doctor of Philosophy UNIVERSITY OF OXFORD
อังกฤษ
2557
M.Sc. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2554
B.Sc. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย