บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ยิ่งยศ ลาภวงศ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
Doctor of Philosophy (Environmental Science) University of Technology, Sydney
ออสเตรเลีย
2553
MMusStud (Museum Studies) Macquarie University
ออสเตรเลีย
2550
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55911177900
1
Letnic M., Roberts B., Hodgson M., Ross A.K., Cuartas S., Lapwong Y., Price O., Sentinella N., Webb J.K., 2023. Fire severity influences the post-fire habitat structure and abundance of a cool climate lizard. Austral Ecology 48(7): 1440-1453. (cited 0 times)
2
Webb J.K., Jolly C.J., Hinds M., Adams C., Cuartas-Villa S., Lapwong Y., Letnic M., 2023. Effects of the Australian 2019–2020 megafires on a population of endangered broad-headed snakes Hoplocephalus bungaroides. Austral Ecology 48(1): 24-30. (cited 3 times)
3
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2021. Plasticity in thermal hardening of the invasive Asian house gecko. Evolutionary Ecology 35(4): 631-641. (cited 2 times)
4
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2021. Shifts in thermal tolerance of the invasive Asian house gecko (Hemidactylus frenatus) across native and introduced ranges. Biological Invasions 23(4): 989-996. (cited 12 times)
5
Srisom K., Tittabutr P., Teaumroong N., Lapwong Y., Phatthanakun R., Sirivisoot S., Kuntanawat P., 2020. New method for arbuscular mycorrhizal fungus spore separation using a microfluidic device based on manual temporary flow diversion. Mycorrhiza 30(6): 789-796. (cited 6 times)
6
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2020. Shifts in thermal preference of introduced Asian house geckos (Hemidactylus frenatus) in temperate regions of southeastern Australia. Journal of Thermal Biology 91 (cited 15 times)
9
Kitpipit T., Thanakiatkrai P., Linacre A., Lapwong Y., Chotigeat W., 2013. Low-cost direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 4(1) (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Letnic, M., Roberts, B., Hodgson, M., K. Ross, A., Cuartas, S., Lapwong, Y., Price, O., Sentinella, N., & K. Webb, J. (2023). Fire severity influences the post-fire habitat structure and abundance of a cool climate lizard. Austral Ecology, 48, 440 –1453.
2
Webb, J., Jolly, C., Hinds, M., Adams, C., Cuartas-villa, S., Lapwong, Y., & Letnic, M. (2023). Effects of the Australian 2019–2020 megafires on a population of endangered broad-headed snakes Hoplocephalus bungaroides (SCIE). Austral Ecology, 48(1), 24 - 30.