บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ยิ่งยศ ลาภวงศ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
วท.บ. (ชีววิทยา)