บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Computer Science) University of Bourgogne France-Comte
ฝรั่งเศส
2553
ป.บัณฑิต (ครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไทย
2553
วท.ม (Computer Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2549
วท.บ. (Computer Science) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57191579472
1
Choosang P., Vasupongayya S., Chochiang K., 2024. Secure Fingerprint Identification for Unconscious Personal Health Record Users During an Emergency Situation. Journal of Computer Science 20(9): 964-971. (cited 0 times)
2
Saelim P., Chochiang K., Vasupongayya S., 2024. Second-Year University Student Retirement Prediction Model Using Machine Learning. KST 2024 - 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology : 114-119. (cited 0 times)
3
Bunsaman N., Sae-Ueng P., Chochiang K., 2021. Analysis of the rrelationship of tourist behavior in Andaman Coast Provinces, Southern Thailand. ICSEC 2021 - 25th International Computer Science and Engineering Conference : 57-62. (cited 0 times)
4
Arunpree P., Sukpisit S., Chochiang K., 2021. Relationships of Tourist Groups and Phuket Attractions from Online Reviews. ICSEC 2021 - 25th International Computer Science and Engineering Conference : 93-97. (cited 0 times)
5
Chochiang K., Ung P., Bunsaman N., 2020. One Stop Restaurant Service Application. 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020 : 482-485. (cited 1 times)
6
Chochiang K., Thongkhamdee T., Sathansat L., 2020. Translation Quality Assessment of Online Translation Systems in Translating English to Thai on Phuket Tourism. Journal of Computer Science 16(11): 1535-1545. (cited 0 times)
7
Chochiang K., Chaowanawatee K., Silanon K., Kliangsuwan T., 2019. Arduino Visual Programming. ICSEC 2019 - 23rd International Computer Science and Engineering Conference : 82-85. (cited 2 times)
8
Chochiang K., Chaowanawatee K., Silanon K., Kliangsuwan T., 2019. ArViz: An IoT Teaching Tool for High School Students. ICSEC 2019 - 23rd International Computer Science and Engineering Conference : 87-91. (cited 2 times)
9
Chochiang K., Khuanwilai W., 2019. Enhancing a Keyword Search Using Segmentation and Similarity Measure Algorithms: A Case Study of Phuket Attractions. JCSSE 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence : 26-31. (cited 0 times)
10
Chochiang K., Choothong A., Intarasombat P., Masosot V., Prasitsupparote A., 2019. Psychological acceptability weighted priority scheduling: A case study of animal hospital. Journal of Computer Science 15(7): 995-1003. (cited 0 times)