บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สาวิตรี ดือราแม

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
Ph.D. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2554
M.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
B.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57188810493
2
Dueramae S., Saah S., Shompoosang S., Varichanan P., 2023. Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in Bioreactor. Trends in Sciences 20(4) (cited 0 times)
3
Masa A., Jehsoh N., Saiwari S., Dueramae S., Hayeemasae N., 2023. Microwave-assisted silver-doped zinc oxide towards antibacterial and mechanical performances of natural rubber latex film. Materials Today Communications 34 (cited 4 times)
4
Masa A., Jehsoh N., Dueramae S., Hayeemasae N., 2023. Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide. Polymers 15(4) (cited 3 times)
5
Varichanan P., Shompoosang S., Dueramae S., 2023. Potential Prebiotic Properties of Crude Polysaccharide Extract from Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed Flour. Trends in Sciences 20(11) (cited 0 times)
6
Shompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W., 2022. Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method. Food Science and Technology Research 28(1): 95-103. (cited 0 times)
7
Chemoh W., Bin-Ismail W., Dueramae S., 2021. Antagonistic Potential of Soil Streptomyces Isolates from Southern Thailand to Inhibit Foodborne Bacterial Pathogens. International Journal of Microbiology 2021 (cited 1 times)
9
Dueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D., 2017. Enhancement of halophilic lipase production by Virgibacillus alimentarius LBU20907 using a statistical approach and scale-up in a fermenter. Walailak Journal of Science and Technology 14(12 Special Issue): 921-939. (cited 1 times)
10
Dueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D., 2017. Purification and characterization of an extracellular lipolytic enzyme from the fermented fish-originated halotolerant bacterium, Virgibacillus alimentarius LBU20907. Chemical Papers 71(10): 1975-1984. (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Varichanan, P., Shompoosang, S., & Dueramae, S. (2023). Potential Prebiotic Properties of Crude Polysaccharide Extract from Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed Flour. Trends In Sciences, 20(11), Article number 6770.
2
Masa, A., Jehsoh, N., Saiwari, S., Dueramae, S., & Hayeemasae, N. (2023). Microwave-assisted silver-doped zinc oxide towards antibacterial and mechanical performances of natural rubber latex film (SCIE). Materials Today Communications, 34, Article number 105475.
3
Masa, A., Jehsoh, N., Dueramae, S., & Hayeemasae, N. (2023). Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide (SCIE). Polymers, 15(4), Article number 1040.
4
Dueramae, S., Saah, S., Shompoosang, S., & Varichanan, P. (2023). Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing byTetragenococcus muriaticus FF5302 in Bioreactor. Trends In Sciences, 20(4), 6504.