บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สาวิตรี ดือราแม

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
Ph.D. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2554
M.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
B.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57188810493
1
Dueramae S., Saah S., Shompoosang S., Varichanan P., 2023. Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in Bioreactor. Trends in Sciences 20(4) (cited 0 times)
2
Masa A., Jehsoh N., Saiwari S., Dueramae S., Hayeemasae N., 2023. Microwave-assisted silver-doped zinc oxide towards antibacterial and mechanical performances of natural rubber latex film. Materials Today Communications 34 (cited 2 times)
3
Masa A., Jehsoh N., Dueramae S., Hayeemasae N., 2023. Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide. Polymers 15(4) (cited 1 times)
4
Shompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W., 2022. Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method. Food Science and Technology Research 28(1): 95-103. (cited 0 times)
5
Chemoh W., Bin-Ismail W., Dueramae S., 2021. Antagonistic Potential of Soil Streptomyces Isolates from Southern Thailand to Inhibit Foodborne Bacterial Pathogens. International Journal of Microbiology 2021 (cited 1 times)
7
Dueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D., 2017. Enhancement of halophilic lipase production by Virgibacillus alimentarius LBU20907 using a statistical approach and scale-up in a fermenter. Walailak Journal of Science and Technology 14(12 Special Issue): 921-939. (cited 1 times)
8
Dueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D., 2017. Purification and characterization of an extracellular lipolytic enzyme from the fermented fish-originated halotolerant bacterium, Virgibacillus alimentarius LBU20907. Chemical Papers 71(10): 1975-1984. (cited 5 times)
9
Chuprom J., Bovornreungroj P., Ahmad M., Kantachote D., Dueramae S., 2016. Approach toward enhancement of halophilic protease production by Halobacterium sp. strain LBU50301 using statistical design response surface methodology. Biotechnology Reports 10: 17-28. (cited 23 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Masa, A., Jehsoh, N., Saiwari, S., Dueramae, S., & Hayeemasae, N. (2023). Microwave-assisted silver-doped zinc oxide towards antibacterial and mechanical performances of natural rubber latex film (SCIE). Materials Today Communications, 34, Article number 105475.
2
Masa, A., Jehsoh, N., Dueramae, S., & Hayeemasae, N. (2023). Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide (SCIE). Polymers, 15(4), Article number 1040.
3
Dueramae, S., Saah, S., Shompoosang, S., & Varichanan, P. (2023). Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing byTetragenococcus muriaticus FF5302 in Bioreactor. Trends In Sciences, 20(4), 6504.