บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สาวิตรี ดือราแม

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2555
M.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
B.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย