ดร.

สุชารัศมิ์ ตั้งสุขฤทัย

อาจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
Ph.D. (Pharmacology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2559
B.Sc. (Biological Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57196184824
1
Wongmanit P., Tungsukruthai P., Phetkate P., Rungprai D., Tungsukruthai S., Supasyndh O., Sriyakul K., 2023. Safety Assessment of Supplementation with Cymbopogon citratus Stapf. (Lemongrass) Extract in Patients with Chronic Kidney Disease Stage 3: A Preliminary 90-Days Prospective Study. Pharmacognosy Journal 15(6): 976-986. (cited 0 times)
2
Tungsukruthai S., Pochairach R., Krajarng A., Jumpa-Ngern P., Tungsukruthai P., 2023. The Investigation of The Network Pharmacology and Mechanism of Action of Centella Asiatica Extract on The Atopic Dermatitis Model. Pharmacognosy Journal 15(5): 881-890. (cited 0 times)
4
Silapech A., Racha S., Aksorn N., Lafauy P., Tungsukruthai S., Vinayanuwattikun C., Sritularak B., Chanvorachote P., 2021. Pongol methyl ether inhibits akt and suppresses cancer stem cell phenotypes in lung cancer cells. Pharmaceuticals 14(11) (cited 3 times)
5
Soonnarong R., Tungsukruthai S., Nutho B., Rungrotmongkol T., Vinayanuwattikun C., Maluangnont T., Chanvorachote P., 2021. Titania nanosheet generates peroxynitrite-dependent S-nitrosylation and enhances p53 function in lung cancer cells. Pharmaceutics 13(8) (cited 5 times)
6
Aksorn N., Losuwannarak N., Tungsukruthai S., Roytrakul S., Chanvorachote P., 2021. Analysis of the protein⇓protein interaction network identifying c-met as a target of gigantol in the suppression of lung cancer metastasis. Cancer Genomics and Proteomics 18(3): 261-272. (cited 9 times)
7
Tungsukruthai S., Reamtong O., Roytrakul S., Sukrong S., Vinayanwattikun C., Chanvorachote P., 2021. Targeting akt/mtor and bcl‐2 for autophagic and apoptosis cell death in lung cancer: Novel activity of a polyphenol compound. Antioxidants 10(4) (cited 12 times)
8
Nonpanya N., Prakhongcheep O., Petsri K., Jitjaicham C., Tungsukruthai S., Sritularak B., Chanvorachote P., 2020. Ephemeranthol a suppresses epithelial to mesenchymal transition and FAK-Akt signaling in lung cancer cells. Anticancer Research 40(9): 4989-4999. (cited 12 times)
9
Petsri K., Yokoya M., Tungsukruthai S., Rungrotmongkol T., Nutho B., Vinayanuwattikun C., Saito N., Takehiro M., Sato R., Chanvorachote P., 2020. Structure–activity relationships and molecular docking analysis of Mcl-1 targeting renieramycin T analogues in patient-derived lung cancer cells. Cancers 12(4) (cited 13 times)
10
Petpiroon N., Bhummaphan N., Tungsukruthai S., Pinkhien T., Maiuthed A., Sritularak B., Chanvorachote P., 2019. Chrysotobibenzyl inhibition of lung cancer cell migration through Caveolin-1-dependent mediation of the integrin switch and the sensitization of lung cancer cells to cisplatin-mediated apoptosis. Phytomedicine 58 (cited 19 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ruanglertboon, W., Limsuwanchote, S., Tungsukruthai, S., & Udomuksorn, W. (2024). A Scoping Review of Literature to Analyse the Interaction between Cannabis and Drugs Used in Non-Communicable Diseases. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(3), 00.
2
Tungsukruthai, S., Pochairach, R., Krajarng, A., Jumpa-ngern, P., & Tungsukruthai, P. (2023). The Investigation of The Network Pharmacology and Mechanism of Action of Centella Asiatica Extract on The Atopic Dermatitis Model. Pharmacognosy Journal, 15(5), 881 - 890.
3
Soonnarong, R., Tungsukruthai, S., Nutho, B., Rungrotmongkol, T., Vinayanuwattikun, C., Maluangnont, T., & Chanvorachote, P. (2021). Titania Nanosheet Generates Peroxynitrite-Dependent S-Nitrosylation and Enhances p53 Function in Lung Cancer Cells (SCIE). Pharmaceutics, 13(8), Article number 1233.
4
Silapech, A., Racha, S., Aksorn, N., Lafauy, P., Tungsukruthai, S., Vinayanuwattikun, C., Sritularak, B., & Chanvorachote, P. (2021). Pongol Methyl Ether Inhibits Akt and Suppresses Cancer Stem Cell Phenotypes in Lung Cancer Cells (SCIE). Pharmaceuticals, 14(11), Article number 1085.