ดร.

สมภพ แซ่เฮง

อาจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology) WASHINGTON STATE UNIVERSITY
สหรัฐอเมริกา
2555
B.Sc. (Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57205255859
1
Rosa-Téllez S., Alcántara-Enguídanos A., Martínez-Seidel F., Casatejada-Anchel R., Saeheng S., Bailes C.L., Erban A., Barbosa-Medeiros D., Alepúz P., Matus J.T., Kopka J., Muñoz-Bertomeu J., Krueger S., Roje S., Fernie A.R., Ros R., 2024. The serine–glycine–one-carbon metabolic network orchestrates changes in nitrogen and sulfur metabolism and shapes plant development. Plant Cell 36(2): 404-426. (cited 1 times)
3
Bao H., Morency M., Rianti W., Saeheng S., Roje S., Weber A.P.M., Walker B.J., 2021. Catalase protects against nonenzymatic decarboxylations during photorespiration in Arabidopsis thaliana. Plant Direct 5(12) (cited 11 times)
4
Lynch J.H., Sa N., Saeheng S., Raffaelli N., Roje S., 2018. Characterization of a non-nudix pyrophosphatase points to interplay between flavin and NAD(H) homeostasis in Saccharomyces cerevisiae. PLoS ONE 13(6) (cited 6 times)
5
Kotov A.A., Saeheng S., Maiphae S., Van Damme K., 2013. Study of the embryogenesis of Dunhevedia crassaKing, 1853 (Cladocera: Chydoridae) and a comparison of embryonic instar durations in different cladocerans. Journal of Limnology 72(3): 564-572. (cited 6 times)