บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ภาณุ ไทยนิรมิตร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2556
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2551
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57208672323
1
Acharya P.M., Thainiramit P., Techato K., Baral S., Rimal N., Savage M., Campos-Arceiz A., Neupane D., 2023. Predicting the distribution and habitat suitability of the smooth-coated otter (Lutrogale perspicillata) in lowland Nepal. Global Ecology and Conservation 46 (cited 0 times)
2
Thainiramit P., Jayasvasti S., Yingyong P., Nandrakwang S., Isarakorn D., 2022. Triboelectric Energy-Harvesting Floor Tile. Materials 15(24) (cited 0 times)
3
Ruadroew R., Thainiramit P., Putson C., 2022. Energy conversion of electrostrictive poly(vinylidenefluorideco-hexafluoropropylene)/Graphene composites. Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
4
Hayeemasae N., Soontaranon S., Thainiramit P., Masa A., 2022. Structure–Property Relationships of Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics 61(12): 1517-1534. (cited 0 times)
5
Yingyong P., Thainiramit P., Jayasvasti S., Thanach-Issarasak N., Isarakorn D., 2021. Evaluation of harvesting energy from pedestrians using piezoelectric floor tile energy harvester. Sensors and Actuators A: Physical 331 (cited 13 times)
6
Tohluebaji N., Thainiramit P., Putson C., Muensit N., 2021. Phase and structure behavior vs. Electromechanical performance of electrostrictive p(vdf-hfp)/zno composite nanofibers. Polymers 13(15) (cited 4 times)
7
Jayasvasti S., Thainiramit P., Yingyong P., Isarakorn D., 2021. Technique for measuring power across high resistive load of triboelectric energy harvester. Micromachines 12(7) (cited 3 times)
8
Amin M.H.A., Das B.K., Akter M.M., Thainiramit P., Jutidamrongphan W., Techato K.A., Sangkakool T., 2021. Economic feasibility of potato production influenced by intra-row plant spacing under mango-based agroforestry system. Australian Journal of Crop Science 15(1): 58-66. (cited 1 times)
9
Thainiramit P., Yingyong P., Isarakorn D., 2020. Impact-driven energy harvesting: Piezoelectric versus triboelectric energy harvesters. Sensors (Switzerland) 20(20): 1-20. (cited 25 times)
10
Yingyong P., Thainiramit P., Vittayakorn N., Isarakorn D., 2020. Performance and Behavior Analysis of Single-Electrode Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting Floor Tiles. 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020 : 514-517. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hayeemasae, N., Soontaranon, S., Thainiramit, P., & Masa, A. (2023). Structure–Property Relationships of Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates (SCIE). Journal Of Macromolecular Science, Part B: Physics, 61(12), 1517-1534.
2
Tohluebaji, N., Thainiramit, P., Putson, C., & Muensit, N. (2021). Phase and Structure Behavior vs. Electromechanical Performance of Electrostrictive P(VDF-HFP)/ZnO Composite Nanofibers (SCIE). Polymers, 13(15), Article number 2565.