บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Diplome de Docteur (Physics) Universite Pierre et Marie Curie
ฝรั่งเศส