บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สุนิสา มีเสน

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
วท.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย