บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

Mrs.

Anna Chatthong

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
M.A. (German Language and Literature) Universitat Leipzig
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี