บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

เนตรนภา ชัยชนิตย์

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย