ดร.

เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
ปร.ด. (Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2560
วท.ม. (Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2557
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193513075
1
Promsuwan K., Sanguarnsak C., Samoson K., Saichanapan J., Soleh A., Saisahas K., Wangchuk S., Limbut W., 2024. Single-drop electrodeposition of nanoneedle-like bismuth on disposable graphene electrode for on-site electrochemical detection of cadmium and lead. Talanta 276 (cited 0 times)
2
Promsuwan K., Saichanapan J., Soleh A., Saisahas K., Samoson K., Wangchuk S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Limbut W., 2024. Nano-palladium-decorated bismuth sulfide microspheres on a disposable electrode integrated with smartphone-based electrochemical detection of nitrite in food samples. Food Chemistry 447 (cited 0 times)
3
Kaewjangwad C., Somsiri S., Wangchuk S., Saichanapan J., Saisahas K., Samoson K., Soleh A., Promsuwan K., Limbut W., 2024. Smartphone-interfaced flow injection amperometric system for enzyme-free glucose detection using a palladium-PANI/carbon microsphere@carbon nanotubes modified electrode. Electrochimica Acta 491 (cited 0 times)
4
Promsuwan K., Kareng Y., Saichanapan J., Soleh A., Saisahas K., Samoson K., Wangchuk S., Limbut W., 2024. A novel 3D-printed portable electroplating device enhances latent fingerprints on metal substrates. Talanta 272 (cited 0 times)
5
Malarat N., Soleh A., Saisahas K., Samoson K., Promsuwan K., Saichanapan J., Wangchuk S., Meng L., Limbut W., 2024. Electropolymerization of poly(phenol red) on laser-induced graphene electrode enhanced adsorption of zinc for electrochemical detection. Talanta 272 (cited 1 times)
6
Phua C.H., Saisahas K., Soleh A., Promsuwan K., Saichanapan J., Limbut W., 2023. Electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles co-induced by laser for electrochemical alprazolam sensor. Microchemical Journal 195 (cited 1 times)
7
Kongsuwan A., Chuenjitt S., Phua C.H., Wangchuk S., Saichanapan J., Saisahas K., Samoson K., Soleh A., Promsuwan K., Limbut W., 2023. Sibutramine detection in weight-loss products using a sodium/phosphorus dual-doped carbon nanotubes modified electrode. Microchemical Journal 190 (cited 1 times)
8
Saraban A., Promsuwan K., Saichanapan J., Soleh A., Saisahas K., Samoson K., Wangchuk S., Sanjailuk T., Hasin P., Limbut W., 2023. A Ternary Nanocomposite Based on Nano-Bimetallic Platinum/Nickel Decorated on Multi-Walled Carbon Nanotubes for Flow Injection Amperometric Detection of Promethazine. Journal of the Electrochemical Society 170(6) (cited 0 times)
9
Promsuwan K., Soleh A., Samoson K., Saisahas K., Wangchuk S., Saichanapan J., Kanatharana P., Thavarungkul P., Limbut W., 2023. Novel biosensor platform for glucose monitoring via smartphone based on battery-less NFC potentiostat. Talanta 256 (cited 12 times)
10
Soleh A., Saisahas K., Promsuwan K., Saichanapan J., Thavarungkul P., Kanatharana P., Meng L., Mak W.C., Limbut W., 2023. A wireless smartphone-based “tap-and-detect” formaldehyde sensor with disposable nano-palladium grafted laser-induced graphene (nanoPd@LIG) electrodes. Talanta 254 (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Promsuwan, K., Soleh, A., Samoson, K., Saisahas, K., Wangchuk, S., Saichanapan, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2023). Novel biosensor platform for glucose monitoring via smartphone based on battery-less NFC potentiostat (SCIE). Talanta, 256, Article number 124266.
2
Phua, C., Saisahas, K., Soleh, A., Promsuwan, K., Saichanapan, J., & Limbut, W. (2023). Electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles co-induced by laser for electrochemical alprazolam sensor (SCIE). Microchemical Journal, 195, Article number 109380.
3
Saraban, A., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Soleh, A., Saisahas, K., Samoson, K., Wangchuk, S., Sanjailuk, T., Hasin, P., & Limbut, W. (2023). A Ternary Nanocomposite Based on Nano-Bimetallic Platinum/Nickel Decorated on Multi-Walled Carbon Nanotubes for Flow Injection Amperometric Detection of Promethazine (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 170(6), Article No. 067504 (1-11).
4
Kongsuwan, A., Chuenjitt, S., Phua, C., Wangchuk, S., Saichanapan, J., Saisahas, K., Samoson, K., Soleh, A., Promsuwan, K., & Limbut, W. (2023). Sibutramine detection in weight-loss products using a sodium/phosphorus dual-doped carbon nanotubes modified electrode (SCIE). Microchemical Journal, 190, Article number 108668.
5
Promsuwan, K., Saichanapan, J., Soleh, A., Saisahas, K., Phua, C., Wangchuk, S., Samoson, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2023). Polyaniline-coated glassy carbon microspheres decorated with nano-palladium as a new electrocatalyst for methanol oxidation (SCIE). Journal Of Electroanalytical Chemistry, 928, Article number 116995.
6
Soleh, A., Saisahas, K., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Meng, L., Cheung Mak, W., & Limbut, W. (2023). A wireless smartphone-based “tap-and-detect” formaldehyde sensor with disposable nano-palladium grafted laser-induced graphene (nanoPd@LIG) electrodes (SCIE). Talanta, 254, Article No.124169.
7
Promsuwan, K., Saichanapan, J., Soleh, A., Saisahas, K., Samoson, K., Phua, C., Wangchuk, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2022). New electrode material integrates silver nanoprisms with phosphorus-doped carbon nanotubes for forensic detection of nitrite (SCIE). Electrochimica Acta, 436, Article number 141439.
8
Samoson, K., Soleh, A., Saisahas, K., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Chang, K., Lim Abdullah, A., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2022). Facile fabrication of a flexible laser induced gold nanoparticle/chitosan/ porous graphene electrode for uric acid detection (SCIE). Talanta, 243, Article number 123319.