บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ชัญญา อินทกาญจน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย