นางสาว

นารีนาท มุนีรังสี

จ.วิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2562
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chaichana, N., Muneerungsee, N., Sukpondma, Y., & Sermwittayawong, N. (2023). Escherichia coli virulence inhibition by cell-free supernatants from mangrove forest bacteria producing quorum sensing inhibitor (SCIE). Lwt, 185(1), 115182.
2
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Antimetastatic effect of fucoidan against non-small cell lung cancer by suppressing non-receptor tyrosine kinase and extracellular signal-related kinase pathway (SCIE). Nutrition Research And Practice, 17, 1-11.