นางสาว

ศตพร อิสระ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย