บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ฑิตฐิตา อักษรเกิด

ผู้ช่วยนักวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย