นางสาว

นิดานุช ชัมภูชนะ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rammak, T., Boonsuk, P., Champoochana, N., Hutamekalin, P., & Kaewtatip, K. (2024). Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 254, Article number 127927.