บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

วรัษฐาน ราชยอด

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
ประกาศนียบัตร (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย