บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

วรสา เรืองหิรัญวงศ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย