บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

ไซฟู สะมะโด

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย