บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

ณัฐวุฒิ ศรีทวีป

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย