นาย

วัธกร เจริญสิริสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
B.B.A. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2556
B.B.A. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย