ดร.

สุภัทรา พงศ์ภราดร

ผู้ช่วยนักวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2553
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย