ดร.

สุทธิวรรณ วุ่นหนู

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
Doctor of Philosophy (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2559
M.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2556
B.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Waen-ngoen, T., Wunnoo, S., Nwabor, O., Bilhman, S., Dumjun, K., Ongarj, J., Pinpathomrat, N., Lethongkam, S., Voravuthikunchai, S., & Paosen, S. (2023). Effectiveness of plant-based hand sanitizer incorporating Quercus infectoria gall extract (SCIE). Journal Of Applied Microbiology, 134(12), Article number lxad295.
2
Paosen, S., Bilhman, S., Wunnoo, S., Ramanathan, S., Septama, A., Lethongkam, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Control of biomaterial-associated infections through biofabrication of gold nanoparticles using Musa sapientum extract (SCIE). Biotechnology Journal, 18(10), Article number 2300008.