นางสาว

สากีนา เคดาร์

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
วท.ม. (Physiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2559
วท.บ. (Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย