บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กริษณุ ทิวากรศศิธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Physics) UNIVERSITY OF NOTRE DAME
สหรัฐอเมริกา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26434444000
1
Kesorn A., Hunkao R., Tivakornsasithorn K., Sinsarp A., Sukkabot W., Suwanna S., 2022. Dynamical Behavior of Two Interacting Double Quantum Dots in 2D Materials for Feasibility of Controlled-NOT Operation. Nanomaterials 12(20) (cited 1 times)
2
Cholsuk C., Suwanna S., Tivakornsasithorn K., 2021. First principles study of small hole polaron formation in doped olivine LiFe1−xCoxPO4: Effects of Li deficiency. Materials Today Communications 26 (cited 2 times)
3
Lynn T.H.H., Jityen A., Tivakornsasithorn K., Jaisutti R., Osotchan T., 2020. Nano-Flower Structure of Indium and Gallium doped Zinc Oxide Powder. Materials Today: Proceedings 23: 757-761. (cited 5 times)
4
Htet Htet Lynn T., Jaisutti R., Tivakornsasithorn K., Traiphol R., Osotchan T., 2019. Preparation and thermochromic behaviors of polydiacetylene/indium or gallium doped zinc oxide nanocomposites. Journal of Physics: Conference Series 1380(1) (cited 1 times)
5
Tivakornsasithorn K., Lee S., Bac S.K., Choi S., Lee S., Liu X., Dobrowolska M., Furdyna J.K., 2019. Interlayer exchange coupling between fe and gamnas ferromagnetic semiconductor. IEEE Transactions on Magnetics 55(2) (cited 0 times)
6
Tivakornsasithorn K., Yoo T., Lee H., Lee S., Choi S., Bac S.K., Lee K.J., Lee S., Liu X., Dobrowolska M., Furdyna J.K., 2018. Magnetization reversal and interlayer exchange coupling in ferromagnetic metal/semiconductor Fe/GaMnAs hybrid bilayers. Scientific Reports 8(1) (cited 5 times)
7
Limphirat W., Inprasit W., Juagwon T., Prachopchok P., Duriyarattakarn M., Sinsarb A., Tivakornsasithorn K., Osotchan T., 2018. In-situ monitoring of electro-deposition for iron-nickle thin film by time-resolved X-ray absorption spectroscopy. Materials Today: Proceedings 5(5): 10997-11003. (cited 1 times)
8
Tivakornsasithorn K., Yoo T., Lee H., Choi S., Lee S., Liu X., Dobrowolska M., Furdyna J.K., 2017. Spacer-thickness dependence of interlayer exchange coupling in GaMnAs/InGaAs/GaMnAs trilayers grown on ZnCdSe buffers. Solid State Communications 253: 37-41. (cited 4 times)
9
Rutirawut T., Sinsarp A., Tivakornsasithorn K., Srikhirin T., Osotchan T., 2015. Phase shift on reflection from polystyrene colloidal photonic crystal film on hydrogel surface. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9659 (cited 1 times)
10
Tivakornsasithorn K., Liu X., Li X., Dobrowolska M., Furdyna J.K., 2014. Magnetic anisotropy in ultrathin Fe films on GaAs, ZnSe, and Ge (001) substrates. Journal of Applied Physics 116(4) (cited 13 times)