บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง

อาจารย์วิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
Ph.D. (Medical Anatomy) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2558
M.Sc. (Anatomy) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2555
B.Sc. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57194528045
1
Lerkdumnernkit N., Sricharoenvej S., Lanlua P., Niyomchan A., Baimai S., Chookliang A., Plaengrit K., Pianrumluk S., Manoonpol C., 2022. The Effects of Early Diabetes on Duodenal Alterations in the Rats. International Journal of Morphology 40(2): 389-395. (cited 4 times)
2
Chookliang A., Lanlua P., Niyomchan A., Sricharoenvej S., 2021. Small bronchiolar histopathological changes related to prolonged diabetes. International Journal of Morphology 39(2): 371-377. (cited 4 times)
3
Baimai S., Janta S., Lanlua P., Chookliang A., Niyomchan A., Sricharoenvej S., 2020. Altered oligodendrocytes in spinal enlargements of streptozotocin diabetic rats. International Journal of Morphology 38(6): 1606-1613. (cited 2 times)
4
Techarang T., Lanlua P., Niyomchan A., Plaengrit K., Chookliang A., Sricharoenvej S., 2017. Epidermal modification in skin of streptozotocin-induced diabetic rats. Walailak Journal of Science and Technology 14(8): 671-676. (cited 2 times)