นาย

ชัยวัฒน์ พานิชกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย