บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

นนทนันท์ ศิษย์ปฐม

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
Doctor of Philosophy (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2558
B.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57195485178
1
Noppradit B., Sitpathom N., Runsaeng P., Ekgasit S., Phengdaam A., 2023. Synergistic effects of gold nanoparticles enhanced the sensitivity of enzyme-linked immunosorbent assay for latex allergens. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 676 (cited 0 times)
2
Sitpathom N., Suwanna S., Pijitrojana W., Infahsaeng Y., Pongophas E., Bavontaweepanya R., Deesuwan T., 2022. Strengthening optical enhancement with AgxAu1−x alloy and Ag/Au heteromaterial sub-micro disk arrays. Optical Materials Express 12(11): 4238-4251. (cited 0 times)
3
Sitpathom N., Muangnapoh T., Kumnorkaew P., Suwanna S., Sinsarp A., Osotchan T., 2022. Angle-dependent spectrum measurement of polystyrene opal-like structure described by Bragg-Snell diffraction and perturbed photonic band structure. Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
4
Sitpathom N., Muangnapoh T., Kumnorkaew P., Suwanna S., Sinsarp A., Osotchan T., 2022. Photonic density of states and photonic bandgap of deformed titanium dioxide inverse opal structure. Materials Today: Proceedings 66: 3174-3177. (cited 0 times)
5
Sitpathom N., Dawes J.M., Osotchan T., Kumnorkaew P., Suwanna S., Sinsarp A., Muangnapoh T., 2021. Tuning higher order electric field resonances in plasmonic hexagonal arrays by oxygen-plasma treatment. Applied Physics B: Lasers and Optics 127(5) (cited 1 times)
6
Sitpathom N., Muangnapoh T., Kumnorkaew P., Dawes J.M., Suwanna S., Sinsarp A., Osotchan T., 2021. Optical response of inverse opal-like structures prepared from titanium dioxide with copper and nickel dopants. Materials Today: Proceedings 47: 3454-3457. (cited 0 times)
7
Sitpathom N., Muangnapoh T., Dawes J.M., 2020. Dynamic Optical Strain Sensing. 2020 Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim, CLEO-PR 2020 - Proceedings (cited 0 times)
8
Sitpathom N., Muangnapoh T., Dawes J.M., 2020. Opal-templated films for optical strain sensing. Optics Express 28(11): 16280-16287. (cited 2 times)
9
Sitpathom N., Dawes J.M., Muangnapoh T., Kumnorkaew P., Suwana S., Sinsarp A., Osotchan T., 2020. Plasmon resonance of spherical and ellipsoidal gold particles in hexagonal-plasmonic arrays. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11331 (cited 1 times)
10
Sitpathom N., Dawes J.M., Muangnapoh T., Kumnorkaew P., Suwana S., Sinsarp A., Osotchan T., 2019. Optical spectra of periodically patterned dielectric surface simulated by finite-different time-domain method. Journal of Physics: Conference Series 1380(1) (cited 0 times)