บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

รัชนีวรรณ ศิริ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
M.Sc. (Physics)
2557
B.Sc. (Physics)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Lethongkam, S., Sunghan, J., Wangdee, C., Durongphongtorn, S., Siri, R., Wunnoo, S., Paosen, S., Voravuthikunchai, S., Dejyong, K., & Daengngam, C. (2023). Biogenic nanosilver-fabricated endotracheal tube to prevent microbial colonization in a veterinary hospital (SCIE). Applied Microbiology And Biotechnology, 107(2-3), 623 - 638.
2
Lethongkam, S., Paosen, S., Bilhman, S., Dumjun, K., Wunnoo, S., Choojit, S., Siri, R., Daengngam, C., Voravuthikunchai, S., & Bejrananda, T. (2022). Eucalyptus-Mediated Synthesized Silver Nanoparticles-Coated Urinary Catheter Inhibits Microbial Migration and Biofilm Formation (SCIE). Nanomaterials, 12(22), Article number 4059.