บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สกลวรรษ์ เพชรประกอบ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.บ. (Chemistry)