นาย

วิรศักดิ์ บุญประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
B.Sc. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไทย