บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

เสาวรส สุวรรณโณ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย