ดร.

สุกัญญา พูลทจิตร

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
Doctor of Philosophy (Animal Science)
2555
B.Sc. (Animal Science)