นาย

วิทยา ควรวิไลย

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย