นางสาว

วราภรณ์ เรือทอง

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
B.Sc. (Medical Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไทย