นางสาว

ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย