นางสาว

อาภานุช เต็มเปี่ยม

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
B.B.A. (การจัดการ(ภาษาอังกฤษ))