บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ภัชริยา อรุโณทัย

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
วท.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย