ดร.

ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2566
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2558
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Waen-ngoen, T., Wunnoo, S., Nwabor, O., Bilhman, S., Dumjun, K., Ongarj, J., Pinpathomrat, N., Lethongkam, S., Voravuthikunchai, S., & Paosen, S. (2023). Effectiveness of plant-based hand sanitizer incorporating Quercus infectoria gall extract (SCIE). Journal Of Applied Microbiology, 134(12), Article number lxad295.
2
Paosen, S., Bilhman, S., Wunnoo, S., Ramanathan, S., Septama, A., Lethongkam, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Control of biomaterial-associated infections through biofabrication of gold nanoparticles using Musa sapientum extract (SCIE). Biotechnology Journal, 18(10), Article number 2300008.
3
Lethongkam, S., Jochen, G., Aparna Viswanathan, A., Voravuthikunchai, S., & Friedrich, G. (2023). In vitro and in vivo comparative analysis of antibacterial activity of green-synthesized silver nanoparticles (SCIE). Biotechnology Journal, 9, e2300186.