บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ญานิกา อรนพ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย