ดร.

ชนวีร์ จักรวาลพิทักษ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2021
Ph.D. (Biochemistry)
2015
B.Sc. (Biology)