นาย

เสกสรรค์ แก้วเสถียร

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2537
ป.6 (Nonformal Education)